Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Трудност. Рожба. Родилка и първите дни …
Година на издаване: 1874
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Кн.1.
Година на издаване: 1867
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Тяхното начало и тяхната постоянна борба с турците
Година на издаване: 1867
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Кн. 1
Година на издаване: 1871-1872
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Година на издаване: 1870
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Дял II
Година на издаване: 1871
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Драма в три действия
Година на издаване: 1872
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Година на издаване: 1825
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Комедия в две действия
Година на издаване: 1873
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Година първа
Година на издаване: 1863
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Сборник от разни списания за прочитане. /За учебните заведения/
Година на издаване: 1875
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Комедия в пет действия
Година на издаване: 1875
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Година на издаване: 1878
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: собрано и списано на славено-болгарский язик от Аверкия П. С., монаха рилскаго ; с благословением же Белоградскаго архиепископа и всея Сербии митрополита господина Петра напечатано
Година на издаване: 1852
 
Подзаглавни данни: превел и нарядил Найден П. Стоянов ; печатана от Д. А. книгопродавца
Година на издаване: 1856
 
Подзаглавни данни: описа ся ради потреби и ползования препростейшим и некнижним язиком болгарским долния Миссии, многогрешним во йеромонасях и недостойнейшим игуменом Крал Марковаго монастиря,
Година на издаване: 1816
 
Подзаглавни данни: Игра в три действия
Година на издаване: 1872
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: От французкий язик иждивением П. Х. Хр. П. О.
Година на издаване: 1851
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Балада
Година на издаване: 1872
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
 
Подзаглавни данни: Повест съвременна
Година на издаване: 1865
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Година на издаване: 1867
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Година на издаване: 1871
Фонд: Основен фонд "История на България ХV - ХІХ век"
 
Подзаглавни данни: Превод от турски
Година на издаване: 1866
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Написано по повод от укорителний член въз блъгарити, напечатаний в 108, 109, 110 и 111 броеве на дневник "Босфорский телеграф" (Земено от Цареградский вестник)
Година на издаване: 1852
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Писал на сръбски Доситей Обрадович, а побългарила Станка Николица, разградка
Година на издаване: 1853
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: / превел от славеноросийския на българский язик в полза на българското духовенство монах Натанаил Атонскозографский
Година на издаване: 1856
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: Расуждение Ю. Венелина
Година на издаване: 1860
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Година на издаване: 1940
Фонд: Краезнание - архив на сливенските писатели
 
Подзаглавни данни: превел от славянски на български сакеларий п. Андрей п. Дойнов С. Робовский еленченин ; а поправил сърдечния му син Стоян П. Андреев С. Робовский, учител на бебрювските, а после на враченските юноши
Година на издаване: 1858
 
Подзаглавни данни: Период 1./ Сочинени парво по гречески от Константина Вардалаха, а превел по болгарски Антоний Никопит / Константин Вардалахос
Година на издаване: 1850
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: драма в три действия от Н. Костомарова / превод от руски [Хр. Ботев]
Година на издаване: 1875
 
Подзаглавни данни: Ксавие дьо Местър
Година на издаване: 1898
 
Подзаглавни данни: написал д-р И. А. Богоров
Година на издаване: 1869
 
Подзаглавни данни: прегледан, одобрен и приет едногласно от общото събрание, държано на 26, 27, 28 и 29 септемврия 1869 в Браила
Година на издаване: 1869
 
Подзаглавни данни: нарядени споряд ръководството на (Хр. Г. Данова 1868) от Н. Маркова
Година на издаване: 1869
 
Подзаглавни данни: разказ от Л. Каравелова
Година на издаване: 1872
 
Подзаглавни данни: Книжка 1. Тя обиема: А). Определението на търговските книги (тефтери). В). Теоретически поглед връх десетичните дробения.
Година на издаване: 1873
 
Подзаглавни данни: превод Н. Михайловскаго ; издава П. Р. Славейков
Година на издаване: 1868
 
Подзаглавни данни: популярно изложение на всичките открития и теории на новата астрономия от О. М. Митчеля А. М., директора на обсерваторията в Синсинати / превел Д. Витанов
Година на издаване: 1875
 
Подзаглавни данни: нареден на нов и лек способ за първоначално обучение с няколко найнужны молитвы и Десят-те заповеди Божии нареден от С. Радулова
Година на издаване: 1866
Фонд: Старопечатни български 1806 - 1878
 
Подзаглавни данни: от Н. А. Живков
Година на издаване: 1872
 
Подзаглавни данни: предсказва за политични случки с предвещанието на Мартина Зедека / (Превод) от Хр. Кисев Калоферски
Година на издаване: 1878
 
Подзаглавни данни: Съвременни стихотворения /от И. Вазова : издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончов
Година на издаване: 1870
 
Подзаглавни данни: от Д. Н. Вернардаки / превел П. Андонов
Година на издаване: 1875
 
Подзаглавни данни: г-жа Жьорж Санд ; превел от френский Марко Д. Балабанов
Година на издаване: 1874
 
Подзаглавни данни: у Свищов, с прибавление на други две слова върху нуждата за учението на ония младежи, които са занимават с някой занаят или търговия / от Стефана И. Попов
Година на издаване: 1873
 
Подзаглавни данни: преведена от С. К.
Година на издаване: 1862
 
Подзаглавни данни: нареден от Павла Калянджи
Година на издаване: 1863
 
Подзаглавни данни: превел от първообразното Илия Р. Блъсков, учител в Шюменското долнемахленско училище
Година на издаване: 1863
 
Подзаглавни данни: от росийский на славяноболгарский язик превел и издал своим иждивением Онуфрий П. Хилендарскаго монастиря архимандрит, казанлъчанин
Година на издаване: 1850
 
Подзаглавни данни: писал Тонко И. Мутевский
Година на издаване: 1867
 
Подзаглавни данни: посветени на Кръсто Ст. Пишурка от съчинителят Н. Първанов
Година на издаване: 1868
 
Подзаглавни данни: слово, което по повод на редакторът на "Времято" и на съчинителът на една брошура, отправям към еднородците си
Година на издаване: 1867
 
Подзаглавни данни: поляшка историческа приказка
Година на издаване: 1868
 
Подзаглавни данни: или Най-прости способи за изчислението на лихвите и печалбите : за секиго, който познава четирите аритметически действия / наредили И. Христович и С. Илиев
Година на издаване: 1868
 
Подзаглавни данни: Драма в пет действия
Година на издаване: 1866
 
Подзаглавни данни: Приказка из българската история
Година на издаване: 1864