"Дигитална културна съкровищница "Север +"


Проект "Дигитална културна съкровищница "Север +" предвижда документиране и запазване на културното наследство, създаване на Дигитален център ”Култура и история” и мрежа за предоставяне на интелектуален достъп до него в културните институции и организации: библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на партньори от Северна и Централна България.

Чрез съвременния център за цифровизация ще се обединят усилията на сродни културни институции в опазването и цифровизирането на културното и документално наследство, за чието опазване носят отговорност.

Проектът дава възможност за унифициране на процесите на цифровизация и създаването на пълнотекстови бази от данни.

В резултат на изградения дигитален център ще се осигури широк и лесен достъп до културното наследство в културните институции от Централен северен район на България, като освен физическото ползване на културните ценности се осигурява възможност и за интелектуален достъп до тях, без да се увреждат или подлагат на риск за да се запазват оригиналните обекти в дългосрочен план за бъдещите поколения.

Програмен продукт I-lib за представяне на бази данни в ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ

I-Lib е специално разработен за представяне в Интернет на библиотечни и информационни бази данни.
Възможности:
- Представя електронни каталози и картотеки, изградени с програмния продукт eLib за ползване в Интернет/Интранет ;
- Поддържа търсене и визуализация на данните на кирилица и латиница;
- Предлага възможност за връзка на библиографските описания с дигитални обекти (копия на книги, списания, снимков материал, звукови и видеозаписи);
- Предлага богати възможности за търсене, включително, контекстно търсене, синонимно търсене, търсене през речник, търсене през индекси;
- Предоставя възможност за едновременно търсене в няколко бази данни;
- Съобразен е с библиотечните стандарти;
- Осигурява средства за отпечатване на библиографски описания;
- Предоставя възможност за представяне на транслитерирани бази данни;
- Съдържа он-лайн помощна информация за работа с продукта на български и английски език.С продукта i-Lib са реализирани множество on-line каталози, сред които каталозите на най-големите публични библиотеки в България: Столична библиотека (http://ilib.libsofia.bg ), Народна библиотека "П.Р.Славейков" гр. Търново (http://www.burglib.org:81), Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив (http://ilib.libplovdiv.com)


Material type icons by the Bridge Material Type Icons Project