Информацията е достъпна на място в Регионална библиотека П. Р. Славейков - Велико Търново!

С оглед опазване авторските права на изданието, същото може да бъде използвано в електронен вид

само на компютри в локалната мрежа на библиотеката.